top of page

​Klauzula Obowiązku Informacyjnego

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A2 Customer Care sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
  ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław.  

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu iod@a2cc.eu

 3. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail rodo@a2cc.eu, formularz kontaktowy pod adresem https://www.a2cc.eu/dane-kontaktowe lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi skierowanego do Administratora zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO)), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą oraz udzielaniu odpowiedzi na skierowane do niego zapytania.  

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom; podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora m. in. takim jak dostawcy systemów informatycznych. 

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. Korzystanie z oferowanych przez nich usług może wiązać się z koniecznością przekazywania Pani / Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator zapewnia, by dostawcy gwarantowali wysoki poziom ochrony danych w szczególności, poprzez wdrożenie zabezpieczeń umownych, takich jak standardowe klauzule umowne dla transferu danych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.  

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację interesu Administratora lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, nie dłużej niż przez okres 1 roku.  

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych. 

 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 • Facebook Social Ikona
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
bottom of page